ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, bestelbonnen, offertes en overeenkomsten aangegaan door DHZ joye - den baes BV, met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde (België), beverenstraat 36, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0828.937.947

Bij ondertekening door de koper, huurder of opdrachtgever (hierna "Klant" genoemd) van een (web)bestelbon ,aflevering bon , offerte of factuur  wordt een overeenkomst tot stand te zijn gebracht, daarenboven geldt de ondertekening als aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden

 bijzondere, van deze algemene voorwaarden, afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, DHZ joye - den baes bv aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractuelen en/of derden als zulks schriftelijk is overeengekomen

Eventuele toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met de eerstgenoemde voorwaarden

Andere dan deze algemene voorwaarden worden slechts door DHZ joye - den baes BV aanvaard genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst

Prijs

Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de toenmalige geldende prijzen, indien na het afsluiten van de overeenkomst, de prijzen van, transporttarieven ,  lonen , ?  verhogingen ondergaan, of er zich koersinflaties voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorgerekend

wij behouden ons het recht als er artikelen verkocht worden die niet op voorraad zijn. en deze een prijsstijging ondergaan hebben, de consument de nieuwe rechtvaardige prijs aan te rekenen. 

indien de consument hiermee niet akkoord wenst te gaan zal er een annulatie van de bestelde goederen volgen.

Annuleren

Indien de Klant de overeenkomst wenst te annuleert, om welke reden dan ook of wanneer DHZ joye - den baes BV de overeenkomst annuleert omwille van een (contractuele) wanprestatie van de Klant dan is de Klant in beide gevallen een vergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds geleverde prestaties plus een schadevergoeding van 20%

de overeengekomen prijs  van forfaitaire schadeloosstelling, heeft DHZ joye - den baes BV het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien

Indien de levering aan de overeengekomen termijn en voorwaarden onmogelijk blijkt, behoudt DHZ joye - den baes BV zich het recht voor de overeenkomst te annuleren, zonder dat de Klant een aanspraak kan maken op een vergoeding van welke aard dan ook

Facturatie en betaling

DHZ joye - den baes BV behoudt zich het recht om bij het ondertekenen van een overeenkomst een voorschotfactuur op te maken van 40%

De facturen zijn betaalbaar, uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum  tenzij schriftelijk anders overeengekomen; indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opeisbaar, berekend aan 10% op jaarbasis

Wij behouden ons het recht om extra kosten aan te reken vanaf de eerste herinnering na het niet voldaan van de factuur binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen . extra kosten voor eerste aanmaning € 15

Indien de factuur op vervaldag niet betaald is, wordt het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10 %, met een minimum van 50,00 €

Alle klachten in verband met de inhoud van de facturen moeten door de Klant aangetekend gemeld worden uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum

Elke laattijdige betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld aan dezelfde Klant, hierdoor heeft DHZ joye - den baes BV het recht om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten voor die Klant on hold te zetten zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is

Leveringstermijn

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, worden de leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend, noch kan de overschrijding ervan aanleiding geven tot een schadevergoeding; Geenszins kan DHZ joye - den baes BV gehouden zijn tot enige laattijdigheidsvergoeding wanneer deze niet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen;

verkoop

In geval van een koopovereenkomst blijven de geleverde goederen eigendom van DHZ joye - den baes BV tot de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd , de Klant blijft overigens verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk voor hun eventueel beschadiging of verlies

De Klant zal de goederen afhalen ten laatste 30 dagen na de kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan , tenzij anders overeen gekomen .  Wanneer de goederen, na het verstrijken van 30dagen niet zijn afgehaald, staan deze voor zijn rekening (stockage vergoeding minstens 50,00 EURO, exclusief B.T.W. per dag) en op zijn risico opgeslagen

 

Een toestel heeft een wettelijk garantie termijn van 24 maanden gegevens door de fabrikant .de garantie loop vanaf de dag van de aankoop . voor professionelen is de wettelijk garantie termijn verkort tot 12 maanden volgens de wettelijke wetgeving . DHZ joye - den baes BV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheid of herstellingskosten buiten de garantie periode. Artikelen binnen een garantie periode worden hersteld of omgeruild door een gelwaardig toestel .artikelen buiten garantie of defecten door onoordeelkundig gebruiken vallen ten kosten van de eigenaar .

verhuur

Een huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur (met mogelijkheid tot verlenging) en loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van 8u per dag, 40u per week .

De Klant is bij het afsluiten van de huurovereenkomst gehouden tot het betalen van een waarborg zoals vastgesteld door DHZ joye - den baes BV

Vanaf de levering of afhaling draagt de Klant alle risico's met betrekking tot de gehuurde goederen , De Klant is verplicht om de gehuurde goederen volgens de bedieningsvoorschriften te gebruiken en aan te wenden zoals een goede huisvader volgens de regels van de kunst. De Klant is ertoe gehouden de gehuurde goederen aan DHZ joye - den baes BV onmiddellijk na de verhuurtermijn terug te bezorgen in dezelfde staat zoals deze geleverd werd . Wanneer de goederen niet in dezelfde staat en/of laattijdig worden terugbezorgd, is DHZ joye - den baes BV bij wijze van forfaitaire schadevergoeding gerechtigd tot het inhouden van de waarborg, schade en/of kosten van reparatie/reiniging kunnen worden verrekend met de waarborg. Het aldus ingehouden deel van de waarborg wordt eenzijdig bepaald door de verantwoordelijke van DHZ joye - den baes BV, dit onverminderd het recht van DHZ joye - den baes BV om de werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien.

De Klant verbindt er zich toe DHZ joye - den baes BV onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24u na een schadegeval in kennis te stellen van om het even welke beschadiging, diefstal, beslag en/of verlies van de gehuurde goederen

De huurovereenkomst neemt van rechtswege een einde indien de Klant zich in een faillissement bevindt

Het is de Klant verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DHZ joye - den baes BV, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen

Herstellingen

9.1 DHZ joye - den baes BV kan een retentierecht uitoefenen op het te herstellen goed, indien en voor zolang als . de Klant de prijs van de factuur (eventueel verhoogd met interesten en schadebeding) voor de herstelwerkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet . de kosten van eerdere door DHZ joye - den baes BV verrichte herstelling niet of niet in zijn geheel voldoet

Voor zover dit artikel nadrukkelijk van toepassing wordt verklaard en gedurende een nader gespecifieerde termijn, met een maximum van 3 maanden na de herstelling, verleent DHZ joye - den baes BV aan de Klant garantie voor materiaal- en fabricagefouten op de herstelling, welke bij normaal gebruik ontstaan De garantie beperkt zich tot de aangerekende kost van de herstelling, waarbij alle bijkomende kosten door de koper/opdrachtgever moeten worden gedragen.

Garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van alle andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten Garantie wordt slechts verstrekt op de herstelde goederen en materialen, nooit op uren of verplaatsingen

9.4DHZ joye - den baes BV aanvaart geen enkele vorm van betwisting omtrent de omvang van de herstelkost, met uitzondering tenzij voorafgaand schriftelijk door de klant werd verzocht om een voorafgaande herstelofferte met betrekking tot de voorziene herstelkost. Alleszins zal door de klant nooit enige betwisting kunnen en mogen worden gevoerd, DHZ joye - den baes BV behoudt zich, in zodanig geval, het recht voor om (na betwisting) de herstelkosten te crediteren, waarbij DHZ joye - den baes BV op dat ogenblik automatisch en van rechtswege eigenaar wordt van het herstelde goed en waarbij de creditering van de herstelkost dan geldt als de betaling van de koopprijs als definitieve en finale overdracht van de eigendom van het herstelde goed van de klant aan DHZ joye - den baes BV.

Aansprakelijkheid

DHZ joye - den baes BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van verkochte en/of verhuurde goederen en/of materialen;

Er wordt geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid aanvaard voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelde, gebreken in het door de Klant ter beschikking gestelde materiaal, of enige andere externe oorzaak, hieronder begrepen atmosferische, chemische, elektrische en mechanische invloeden

Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van DHZ joye - den baes BV is steeds beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade

Zodra bepaalde materialen, onderdelen en/of goederen, die voor de uitvoering van de opdracht, ter beschikking gesteld worden door de Klant, draagt deze het risico voor alle risico's en schades, van welke aard ook, die aan deze materialen zouden kunnen ontstaan

Toepasselijk recht en  Bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht

Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, bevoegd en zulks onverminderd het recht van DHZ joye - den baes BV om de Klant te dagvaarden voor de rechtbanken van diens woonplaats en/of maatschappelijke zetel.